Fo Guang Shan Xiang Yun Temple

Water Repentance Service (清明孝親報恩法會) — 4/2